Fremtidsfuldmagt

KH Jura hjælper efterhånden rigtig mange mennesker, i alle aldre med, at udfærdige en fremtidsfuldmagt. Herunder kan du læse lidt mere om hvad det egentlig er for noget:

Hvad er en Fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017.

HVEM kan være fuldmægtige?

Du kan som udgangspunkt vælge enhver person som fremtidsfuldmægtig. På det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, må fremtidsfuldmægtigen dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Du kan vælge at have én eller flere fremtidsfuldmægtige. Du kan vælge at have en eller flere såkaldt subsidiære fuldmægtige, som skal træde til, hvis de ”primære” fremtidsfuldmægtige må træde tilbage. Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Før du udpeger en fremtidsfuldmægtig, bør du orientere og inddrage personen i dine overvejelser. På den måde kan du sikre dig, at han/hun har både evne og vilje til at varetage opgaven.

Hvornår og hvordan bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft?

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er først herefter, at fremtidsfuldmagten får virkning.

Det er din(e) fremtidsfuldmægtige – eller efter omstændighederne dig selv – der skal bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

Din(e) fremtidsfuldmægtig(e) kan først bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af. Dvs. den dag du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.

Når din(e) fremtidsfuldmægtig(e) beder Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal de samtidig:

  1. fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Familieretshuset,
  2. erklære at de har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen, og
  3. have underrettet dine nærmeste pårørende om indgivelsen.

Herefter tager Familieretshuset stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.

Lov om fremtidsfuldmagter her