Nyt Job?

Ansættelsesforhold

Hvordan foregår prøvetid, hvad er reglerne for arbejdstid, og hvad skal min kontrakt indeholde?

Som nyansat eller på vej i nyt job har du måske en masse spørgsmål til din kontrakt eller dine arbejdsforhold. Nedenfor finder du svar på de mest almindelige spørgsmål. Er du stadig i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på formularen her

Hvad skal der stå i din ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde:

  • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  • Arbejdsstedets adresse (fra den adresse, hvor arbejdet skal udføres).
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori.
  • Dato for hvornår du er ansat.
  • Ansættelsens forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
  • Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Varigheden af dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, for eksempel pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Kontrakten skal også indeholde oplysning om alle væsentlige forhold i ansættelsen, som blandt andet kan være regler om overarbejde/afspadsering, afholdelse af pauser, pligt til rådighedsvagter og så videre.

Er din kontrakt mangelfuld eller slet ikke udleveret senest en måned efter ansættelsens start, er der mulighed for at kræve en godtgørelse herfor.

Husk, at det altid er en god idé at få din kontrakt kontrolleret. Kontakt KH jura på tlf. 3069 71111, hvis du vil have hjælp til kontrakten.

Behøver jeg en ansættelseskontrakt?

Du skal have en ansættelseskontrakt, hvis du har en arbejdstid på mindst otte timer om ugen, eller du over en fire ugers periode har haft otte timer i gennemsnit om ugen.

Arbejdstid?

Din arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt.

Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil den normalt være på 37 timer.

Lov om arbejdsmiljø og et EU-direktiv sætter de overordnede rammer for, hvor meget du må arbejde, og hvornår du skal have pauser.

De vigtigste regler i loven er:

Natarbejde

Hvis du arbejder om natten, skal du efter arbejdsmiljøloven have tilbud om en gratis helbredskontrol, inden du begynder på natarbejdet, og derefter mindst hvert tredje år.

Hvileperiode eller 11-timersreglen:

Bestemmelsen siger, at du skal have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for et døgn.

I praksis betyder det, at der som minimum skal gå 11 timer, fra du får fri fra arbejde, til du møder igen.

Læs mere i arbejdstilsynets vejledning om hvileperioder her

Fridøgn

Indebærer dit job, at du kan møde på arbejde alle ugens syv dage, har du ret til minimum et fridøgn (24 timer), der skal placeres i forlængelse af en hvileperiode (11-timersreglen). Fridøgnet skal, så vidt det er muligt, lægges på en søndag.

48-timersreglen

Reglen fastslår, at din arbejdstid højest må være 48 timer i gennemsnit pr. uge set over en periode på fire måneder. Din ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger. Reglen stammer fra EU’s arbejdstidsdirektiv.

Rådighedsvagt

Har du en aftale om at stå til rådighed uden for almindelig arbejdstid, siger loven:

Er du hjemme og kan tilkaldes, tæller tiden som hviletid, indtil du bliver indkaldt. Er du på arbejdspladsen og står til rådighed, tæller tiden som arbejdstid.

Tilkalde- og rådighedsvagter er også omfattet af regler om hvileperiode. Det vil sige, at hver gang du går hjem fra arbejde – uanset om det er efter tilkaldt eller almindeligt arbejde – skal du have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for de sidste 24 timer.

Afvigelser

Inden for nogle bestemte former for arbejde, er der dog særlige aktiviteter, som giver mulighed for at nedsætte hviletiden til 8 timer eller udskyde hvileperioden. Hvis det sker, skal du have tilsvarende kompenserende hvileperiode, så hurtigt som muligt.

Hvad er prøvetid?

Hvis du har fået nyt job, vil der ofte stå i din kontrakt, at du har tre måneders prøvetid. Det betyder, at din arbejdsgiver i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel.

Hvis du vil opsige dit job, kan du som regel gøre det fra dag til dag i prøveperioden. Men i nogle kontrakter er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, hvilket betyder, at du også selv skal sige op med 14 dages varsel senest efter to en halv måned.

Er du i tvivl om noget, så kontakt KH jura på tlf. 3069 7111 eller her