Ny Virksomhed?

Fra idéen til stiftelsen – virksomhedsopstart

Når man overvejer at stifte en virksomhed, er der mange forhold der spiller en rolle. For det første er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvilken virksomheds- eller selskabsform virksomheden skal have, da dette er en forudsætning for at drive virksomhed. Her bør du vurdere, hvor meget kapital du har at gøre godt med, om du er villig til at hæfte personligt og hvor mange ejere der skal være.

Grundlæggende forskelle mellem virksomheds- og selskabsformerne er som følgende:

Virksomhedsform: Enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S). Ved førnævnte virksomhedsformer følger der personligt og ubegrænset hæftelse for virksomheden.

Selskabsform: Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S). Ved disse selskabsformer følger der begrænset hæftelse.

De forskellige virksomheds- og selskabsformer har både deres fordele og ulemper, og før man bestemmer sig for, hvilke selskabsformer der giver bedst mening, kan det være én god ide at konsultere sig med en erhvervsjurist eller en revisor, da de kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Hvordan stifter man en virksomhed eller et selskab?

Man stifter en virksomhed og et selskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Der er ikke krav om juridiske dokumenter ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og et interessentskab (I/S).

Men går du derimod med tanker om at stifte et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), er hovedreglen, at man kontakter en erhvervsjurist eller en revisor, da de kan hjælpe dig med stiftelsesprocessen, fordi der her er et krav om at virksomhedens juridiske dokumenter er lovmedholdelige. Disse dokumenter er som følgende;

 • Stiftelsesdokument.
 • Dokumentation for kapital.
 • Vedtægter.
 • Ejerbog.
 • Ejeraftale.

De juridiske dokumenter er vigtige for virksomheden, da de kan tilskrives at være fundamentet for at den kan stiftes og drives. Det er derfor vigtigt at man konsulterer sig med en erhvervsjurist eller en revisor, så der ikke opstår pludselige problemstillinger, som kan bevirke, at virksomheden ikke kan stiftes.

Hvilken virksomheds- eller selskabsform passer dig bedst?

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er som udgangspunkt den letteste at stifte, hvorfor det også er den mest fortrukne virksomhedsform i Danmark. Det koster intet at oprette, hverken i stiftelsesomkostninger, indskudskapital eller i fremadrettede udgifter, som f.eks. årsrapporter og andre udgiftsposter, som man eksempelvis ser ved selskaber. Man skal dog være opmærksom på, at der ved stiftelse af enkeltmandsvirksomheder også følger personligt og ubegrænset hæftelse med, hvilket f.eks. betyder, at virksomhedsejeren hæfter for virksomhedens gældsposter.

Interessentskab – I/S

Et interessentskab er en nem og hurtig måde at starte virksomhed på, hvis flere iværksættere har en interesse i at drive virksomheden sammen. Ved stiftelse af selskabet vil iværksætterne blive kaldt interessenter. Etableringen af selskabet er egentlig et par klik væk, og det koster som udgangspunkt intet i startkapital, stiftelsesomkostninger eller fremadrettede udgifter, som f.eks. årsrapporter eller andre udgiftsposter. Men som ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter man personligt og solidarisk, hvilket også gør sig gældende for de andre interessenter i virksomheden. Dette betyder også, at man kan komme ud for, at én interessent alene, vil komme til at hæfte for virksomhedens gæld.

Anpartsselskab – ApS

Et anpartsselskab er en selskabsform som for stiftelsen kræver, at flere juridiske dokumenter udarbejdes. Her tænkes der på;

 • Stiftelsesdokument.
 • Dokumentation for kapital.
 • Vedtægter.
 • Ejerbog.
 • Ejeraftale.

Et anpartsselskab koster flere penge at stifte. Her tænkes der på indskudskapitalen og de juridiske dokumenter, som kræver en gennemgang af enten en erhvervsadvokat eller en revisor. Men for mange at se er denne selskabsform også den sikreste. Dette skyldes at hæftelsen er begrænset til anpartsselskabet, hvilket betyder, at de kreditorer man måtte have ikke kan erklærer en personlig konkurs og søge fyldestgørelse i ens private formue eller aktiver, men alene i virksomhedens aktiver.

Aktieselskab – A/S

Der er mange ligheder mellem et aktieselskab og et anpartsselskab, som eksempelvis den begrænset hæftelse. For at stifte et aktieselskab, skal man indskyde mindst 400.000 kr. i selskabskapital, hvilket er beløbet du hæfter med, hvis virksomheden skal lukkes. Desuden er der et lovmæssigt krav om, at der både skal være en bestyrelse og en direktion.

Personligt ejet mindre virksomhed – PMW

Denne virksomhedsform ligner en enkeltmandsvirksomhed, men skiller sig ud på følgende punkter:

 • Ikke momspligtig (omsætning under 50.000 kr. i 12 på hinanden følgende måneder.
 • Må ikke handle import fra eller eksport til lande uden for EU.
 • Har ingen ansatte.
 • Registreringen af virksomhedsformen skal fornys hvert 3. år.

Den personligt ejet mindre virksomhed (PMW) er en mulighed for dig, som gerne vil drive en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje. Den kan ikke oprettes, hvis du har en hobbyvirksomhed uden indtjening som mål.

Kommanditselskaber – K/S

Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud og er virksomhedens ejere, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt. Der følger ingen krav om kapitalindskud og det er komplementarens status, der bestemmer, om virksomheden skal være offentligt tilgængeligt og skal udarbejde og aflægge årsrapport.

Holdingselskab

Et holdingsselskab er et selskab, som sædvanligvis har til formål at eje aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber – også kaldte driftselskaber. Holdingselskabet kan være fordelagtigt i et forretnings- og skattemæssigt øjemed. Man kan eksempelvis begrænse risikoen, ved at drive virksomhed i ét selskab, og opspare kapitalen i et andet selskab (holdingselskab). Dette kaldes en holdingkonstruktion, hvor modselskabet i dette tilfælde er holdingselskabet, som du vælger at opspare i og driftsselskabet, som er den egentlige ”arbejder”, vil være dens datterselskab.

kontakt KH jura her og få hjælp til netop dine drømme om at bliver selvstændig